Tento Reklamační řád pro poskytování služeb (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad služeb objednaných prostřednictvím on-line obchodu Z ulity podnikatele:

Dominika Liptáka, se sídlem Výpustky 563/23b, 614 00, Brno - Obřany

IČ: 05304679

Není plátcem DPH

zapsaný: v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Brno

adresa pro doručování: Úvoz 525/21, 602 00 Brno

telefonní číslo: +420608813587, + 420603543150

kontaktní e-mail: ven@zulity.cz

 

Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?

Jako poskytovatel služeb v podobě vyhodnocování testů vzhledu, osobních konzultací a vzdělávacích kurzu (dále jen „služba“ nebo „služby“) odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou je zejména to, že:

obsah vyhodnocení testu vzhledu (dále jen „test“) odpovídá popisu na webovém rozhraní,

obsah vzdělávacího kurzu (dále jen „kurz“) nebo osobní konzultace (dále jen „konzultace“) odpovídá popisu na webovém rozhraní, případně v naší komunikaci vztahující se ke smlouvě;

kurz nebo konzultace je poskytnuta v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě;

kurz nebo konzultace trvá po uvedenou dobu.

 

Jaká je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění?

Poskytované služby v podobě kurzů nebo konzultací je možné reklamovat v průběhu jejich konání nebo bezodkladně po jejich skončení. Poskytnutou službu v podobě vyhodnocení testu je nutné reklamovat bezodkladně po obdržení vyhodnocení testu. Dodatečně zjištěné vady je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

 

Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě vadného poskytnutí služeb máte zejména:

  • právo na bezplatnou nápravu, je-li taková náprava možná (zejména je-li reklamace uplatněna v průběhu kurzu nebo konzultace, a v případě reklamace vyhodnocení testu máte nárok nápravu provedením nového vyhodnocení);
  • právo na přiměřenou slevu z ceny (zejména není-li vadu možné odstranit v průběhu kurzu nebo konzultace);
  • právo na odstoupení od smlouvy (je-li vada takového charakteru, že jde o podstatné porušení smlouvy).

 

Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

Vezměte, prosíme, na vědomí, že vadným plněním nejsou názory, informace či podklady předané vám v rámci kurzu, konzultace nebo vyhodnocení testu vyplývající ze zkušeností a znalostí poskytovatele služeb či osoby vedoucí kurz (dále jen „lektor“), které se nemusí shodovat s Vašim názorem či názorem jiných odborníků v dané oblasti.

V případě, že nesouhlasíte s názory, informacemi či podklady předanými v rámci poskytování služeb, nejedná se o vadné plnění a vy nemáte nárok výše uvedená práv z vadného plnění.

 

Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejlépe ještě v průběhu kurzu nebo konzultace.

Reklamaci lze uplatnit ústně v průběhu kurzu nebo konzultace, a po jeho skončení vždy telefonicky, e-mailem či písemně. Reklamaci vyhodnocení testu lze uplatnit telefonicky, e-mailem či písemně. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu služeb spatřujete. Urychlí to postup reklamace.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak (platí pouze, jste-li spotřebitelem). O uplatnění a vyřízení reklamace vám vystavíme písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

Součástí tohoto "Reklamačního řádu" ve verzi online je vzor Reklamačního protokolu ke stažení , který zobrazíte ve formátu .pdf ve Vašem internetovém prohlížeči kliknutím na tento odkaz

Součástí tohoto "Reklamačního řádu" ve verzi online je Vzor Formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení , který zobrazíte ve formátu .pdf ve Vašem internetovém prohlížeči kliknutím na tento odkaz

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 21.05. 2017