Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu Z ulity umístěného na webovém rozhraní www.zulity.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi podnikatelem

Dominikem Liptákem, se sídlem Výpustky 563/23b, 614 00, Brno - Obřany

IČ: 05304679

není plátcem DPH

zapsaný: v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Brna

adresa pro doručování: Dominik Lipták, Úvoz 525/21, 602 00 Brno

telefonní číslo: +420608813587, + 420603543150

kontaktní e-mail: ven@zulity.cz

 

jako poskytovatelem služeb

a vámi jako odběratelem služeb

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouvou se zavazujeme poskytnout vám službu uvedenou v objednávce a vy se zavazujete zaplatit nám cenu za službu (dále také jen jako „cena“), včetně případných poplatků souvisejících se zvoleným způsobem platby, uvedenou v objednávce.

1.1 Jaké služby poskytujeme?

Poskytujeme služby, jejichž předmětem je vyhodnocení on-line testu vzhledu, osobní konzultace nebo vzdělávací kurzy (dále také jen jako „služba“ nebo „služby“).

Pokud objednáváte osobní konzultaci nebo vzdělávací kurz, které se budou účastnit jiné osoby (dále jen „účastník“), zavazujete se seznámit takové osoby s těmito obchodními podmínkami. Za dodržování obchodních podmínek účastníky odpovídáte vy.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že jakékoliv informace či podklady předané vám v rámci poskytování služeb vyplývají ze zkušeností a znalostí poskytovatele služeb či osoby vedoucí kurz nebo konzultaci (dále jen „lektor“), a nemusí se tedy shodovat s názorem jiných odborníků v dané oblasti.

Testem vzhledu (dále také jen „test“) se dále rozumí formulář umístěný na webovém rozhraní zaměřený na vyhodnocení vzhledu, které budeme zajišťovat my.

Vzdělávacím kurzem se rozumí individuální vzdělávací kurz a výuka zaměřená na oblast vašeho osobního rozvoje, vystupování, oblékání a vzhledu (dále také jen „kurz“).

Osobní konzultací se rozumí individuální poradenství zaměřené na oblast vašeho osobního rozvoje, vystupování, oblékání a vzhledu (dále také jen „konzultace“).

1.2 Smlouvou, jejímž předmětem je vyhodnocení testu

se zavazujeme vyhodnotit vámi vyplněný test, a vy se zavazujete zaplatit nám za vyhodnocení tohoto testu dohodnutou cenu.

1.3 Smlouvou, jejímž předmětem je konzultace či kurz

se zavazujeme umožnit vám (případně vámi přihlášeným účastníkům) účast na konzultaci nebo kurzu uvedeném ve vaší objednávce, a vy se zavazujete zaplatit nám za tuto konzultaci nebo kurz dohodnutou cenu. Dále se zavazujete dodržovat níže uvedené pokyny týkající se účasti na konzultaci nebo kurzu a zajistit, že tyto pokyny budou dodržovat i vámi přihlášení účastníci.

1.4 Na co se smlouva vztahuje?

Jako smlouva se zde označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Nemusí se tedy jednat vždy výhradně jen o smlouvu o poskytování služeb.

1.5 Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a poskytnutí služeb objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek, ale vztahují se na Vás všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby

1.6 Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především:

 • právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní);
 • právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy (článek Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu? těchto obchodních podmínek).

1.7 Čím se řídí náš právní poměr?

Náš právní poměr se řídí následujícími dokumenty:

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.8 Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Toto znění vám bude zasláno z naší strany na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Aktuální znění obchodních podmínek je umístěno rovněž na webovém rozhraní.

 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1 Jak uzavíráme smlouvu?

Na webovém rozhraní je uvedena prezentace jednotlivých služeb včetně stručného popisu obsahu služeb. Ceny služeb včetně veškerých poplatků jsou uvedeny na webovém rozhraní. Prezentace služeb je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

2.2 Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného kurzu a vaše kontaktní údaje.

Před závazným odesláním objednávky vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny. Doporučujeme zkontrolovat zejména druh objednané služby a e-mailovou adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁM KURZ“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

V případě podání objednávky prostřednictvím e-mailové zprávy, vám bude rekapitulace objednávky zaslána na váš e-mail, ze kterého jsem obdrželi vaši objednávku. Pokud s údaji v rekapitulaci souhlasíte, potvrďte objednávku prostřednictvím e-mailové zprávy jako odpověď na zprávu s rekapitulací objednávky s textem „Potvrzuji správnost zadaných údajů a závazně objednávám. Souhlasím se zněním Všeobecných obchodních podmínek pro spotřebitele“. Údaje uvedené v rekapitulaci v takovém případě považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.3 Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Smlouva, jejímž předmětem je vyhodnocení testu, je uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou cenu.

Smlouva, jejímž předmětem je konzultace nebo kurz, je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky vám bude zasláno na
e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou cenu nebo se zúčastníte kurzu nebo konzultace (podle toho, co nastane dříve).

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

2.4 Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo vám zasláno přijetí objednávky z naší strany a pokud smlouva doposud nebyla uzavřena podle článku 2.3. těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi v souladu s článkem ZMĚNA A ZRUŠENÍ SMLOUVY a 5 obchodních podmínek.

2.5 Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Případné slevy z ceny služeb nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služby ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni poskytnout vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že jste nám již uhradili tuto cenu nebo vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku těchto obchodních podmínek.

2.6 Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva vám bude zaslána emailem nebo na vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

2.7 Je smlouva někde uložena?

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání vám ji zašleme.

2.8 Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi vám poskytneme veškeré potřebné informace.

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Jaké způsoby platby přijímáme?

Cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • bezhotovostně před poskytnutím služby on-line platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay;
 • bezhotovostně před poskytnutím služby převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v přijetí objednávky)

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

3.2 Kdy nastane splatnost ceny?

Cena za vyhodnocení testu je splatná do 3 pracovních dnů od podání objednávky. Cena za kurz nebo konzultaci je splatná 5 pracovních dnů od přijetí objednávky dle článku Kdy je tedy smlouva uzavřena? těchto obchodních podmínek. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

Vezměte na vědomí, že neuhradíte-li cenu služby do doby splatnosti, vaše objednávka se ruší a nejsme povinni vám poskytnout službu.

3.3 V jaké měně můžete platit?

Platba služby je možná v českých korunách (Kč), amerických dolarech (USD) nebo v eurech (EUR).

 

4. ZMĚNA A ZRUŠENÍ SMLOUVY

4.1 Do 14 dnů od uzavření smlouvy, jejíž předmětem je vyhodnocení testu, máte právo od smlouvy odstoupit (viz. článek 5 těchto obchodních podmínek). Během této doby Vám služba poskytnuta nebude, ledaže o to výslovně písemnou formou zažádáte. Pokud o dřívější poskytnutí služby, tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, požádáte a služba bude splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ztrácíte nárok na odstoupení od smlouvy podle článku 5 těchto obchodních podmínek.

4.2 Souhlasem s těmito obchodními podmínkami berete na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemáte po stanovení termínu konání kurzu nebo konzultace dle § 1829 občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy, jejíž předmětem je poskytnutí konzultace nebo kurzu.

4.3 V případě vašeho zájmu o zrušení nebo změnu objednávky či přesunutí konzultace nebo kurzu na jiný termín nás bezodkladně kontaktujte. Upozorňujeme vás, že na výše uvedené nemáte dle těchto obchodních podmínek ani právních předpisů nárok a provedení uvedených změn je možné pouze po dohodě s námi.

4.4 V případě zrušení objednávky dle čl. 4.3. těchto podmínek z vaší strany si vyhrazujeme právo požadovat úhradu stornopoplatků v následující výši :

Počet pracovních dnů před konáním kurzu nebo konzultace a výše stornopoplatku

 • 21 a více dní = 10 % ceny služby
 • 20 – 15 dní dní = 30 % ceny služby
 • 14 – 8 dní = 50 % ceny služby
 • 7 – 4 dny = 70 % ceny služby
 • 3 a méně dní 100 % ceny služby

4.5 Vyhrazujeme si právo provést nezbytně nutné změny v parametrech kurzu nebo konzultace uvedených v objednávce, zejména upravit obsahovou náplň kurzu nebo konzultace, změnit termín konzultace nebo kurzu nebo změnit lektora. Při provedení změn dle předchozí věty zůstane zachována tematická náplň, kvalita i délka poskytované služby. O veškerých změnách vás budeme informovat e-mailem.

4.6 Termín kurzu nebo konzultace a obsahovou náplň kurzu můžeme změnit nejpozději dva pracovní dny před původním termínem konáním kurzu nebo konzultace. Pokud se změnou termínu nebo změnou obsahové náplně kurzu nesouhlasíte, máte právo na odstoupení od smlouvy bez povinnosti hradit stornopoplatek.

4.7 Vyhrazujeme si právo kurz nebo konzultaci zcela zrušit v případě, že dojde k neočekávané a nepředvídatelné události (náhlé omezení dopravních služeb z důvodu stávky či nepříznivých povětrnostních podmínek, poškození či zničení prostor konání kurzu, onemocnění lektora apod.). Bude-li z důvodu neočekávané a nepředvídatelné události nutné zkrátit dobu trvání kurzu o více než 20 %, máte nárok na vrácení poměrné části ceny.

4.8 Při zrušení kurzu, konzultace či odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze stran vám bude uhrazená cena kurzu (snížená o případné stornopoplatky) nebo její poměrná část vrácena na účet, který nám pro tento účel sdělíte nebo ze kterého jsme platbu přijali, do 14 dnů ode dne zrušení kurzu nebo konzultace nebo odstoupení od smlouvy. Po vzájemné dohodě je možné použít vámi zaplacenou cenu jako zálohu na platbu jiného kurzu nebo konzultace.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1 Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od smlouvy, jejímž předmětem je vyhodnocení testu, můžete bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy

Od smlouvy, jejímž předmětem je konzultace nebo kurz, můžete bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, pokud do té doby nebyl stanoven termín konzultace nebo kurzu. Po stanovení termínu konzultace nebo kurzu již nemáte v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo na kontaktní e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

5.2 Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

5.3 Máte právo na vrácení peněžních prostředků, které jsme od vás přijali?

V případě odstoupení od smlouvy máme povinnost vrátit vám peněžní prostředky, které jsme od vás na základě smlouvy přijali. Peníze vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to (i) stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali, nebo (ii) způsobem, jakým budete požadovat.

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

5.4 Kdy nemůžete odstoupit od smlouvy?

V souladu s ustanovením § 1837 písm. a) občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je vyhodnocení testu, v případě, kdy byla služba již splněna s Vaším výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a před uzavřením smlouvy jsme Vám sdělili, že v takovém případě nemáte právo od smlouvy odstoupit.

V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy, jejíž předmětem je konzultace nebo kurz, poté co je stanoven termín konání konzultace nebo kurzu.

5.5 Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena služby (článek 2.5. těchto obchodních podmínek);

službu z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout;

plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním;

v případech vašeho podstatného porušení těchto obchodních podmínek či Podmínek užití webového rozhraní.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu za službu, vrátíme vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu, a to do pěti dnů od odstoupení od smlouvy.

 

6. POSKYTNUTÍ SLUŽBY VYHODNOCENÍ TESTU

6.1 Po uhrazení ceny služby vám bude na webovém rozhraní zpřístupněn test, po jehož vyplnění budeme moci přistoupit k vyhodnocení testu.

6.2 V případě, že výslovně požádáte o poskytnutí služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, začneme pro Vás vyhodnocovat test bezodkladně po obdržení platby. V případě, že výslovně nepožádáte o poskytnutí služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, začneme pro Vás vyhodnocovat test až po uplynutí této lhůty pro odstoupení od smlouvy. V průběhu přípravy vyhodnocení testu vás můžeme kontaktovat se žádostí o doplnění či upřesnění některých informací.

Vyhodnocení testu vám bude zasláno na e-mail, který jste uvedli v objednávkovém formuláři. Vezměte na vědomí, že pokud v objednávkovém formuláři uvedete chybnou
e-mailovou adresu, nemůže vám být služba poskytnuta. Pokud Vám nejsme schopni zaslat vyhodnocení testu, neboť jste uvedli chybnou e-mailovou adresu, nejsme v prodlení se splněním služby. V případě uvedení chybné e-mailové adresy jste povinni nám dodatečně sdělit správnou e-mailovou adresu, kde máme zaslat vyhodnocení testu.

 

7. PODMÍNKY ÚČASTI NA KURZU NEBO KONZULTACI

7.1 Po obdržení úhrady ceny za služby Vás budeme do pěti pracovních dnů kontaktovat za účelem stanovení termínu kurzu nebo konzultace, který jste si objednali. Doporučujeme Vám se u nás ohledně volných termínů předem informovat. Stanovené termíny lze změnit pouze po dohodě s námi.

7.2 Kurzy se konají na místech uvedených na webovém rozhraní. Konzultace se konají na místech stanovených vzájemnou dohodou.

7.3 Právo na účast kurzu je převoditelné na třetí osobu. Podmínkou pro převod je náš souhlas. V případě vašeho zájmu o převedení práva účasti na kurzu na třetí osobu nás kontaktujte nejpozději den před termínem konání kurzu.

7.4 Účastí na kurzu nebo konzultaci vyjadřujete souhlas s tím, že budete respektovat pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách či na webovém rozhraní a pokyny lektora, budete se řídit jeho instrukcemi a zdržíte se jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit průběh kurzu nebo konzultace.

7.5 Každý účastník kurzu nebo konzultace je v průběhu kurzu nebo konzultace povinen zejména:

 • dodržovat všechny pokyny lektora;
 • chovat se k lektorovi v souladu s obecně uznávanými pravidly chování;
 • počínat si za všech okolností tak, aby nedošlo ke vzniku škod na majetku či zdraví lektora či třetích osob;
 • dodržovat bezpečnostní a požární předpisy platné pro budovu, v níž se kurz nebo konzultace koná;
 • zdržet se používání technických zařízení ke sdílení obsahu kurzu.

7.6 V případě porušení článku 7.5. může být účastníku kurzu odepřeno právo další účasti na kurzu nebo konzultaci bez nároku na vrácení ceny.

7.7 Pokud do prostor, kde se koná konzultace nebo kurz, vnesete věc, jste povinni odložit ji na místě k tomu určeném (dle našich pokynů). V případě, že dojde ke ztrátě či poškození věci, která nebyla na takovém místě odložena, nejsme odpovědní k náhradě způsobené škody na této věci.

7.8 V průběhu konzultace nebo kurzu je bez výslovného souhlasu lektora zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či zvukově obrazové záznamy. Jakékoliv pořízené záznamy je dále zakázáno jakýmkoliv způsobem šířit, zpřístupňovat či jinak poskytovat třetím osobám, a to úplatně i bezplatně.

7.9 Vyhrazujeme si právo pořizovat obrazové, zvukové i audiovizuální záznamy z konzultace nebo kurzu, na nichž může být zachycena podoba a projevy účastníků konzultace nebo kurzu. Tyto záznamy jsme oprávněni zveřejňovat pro účely propagace, nabízení a poskytování našich služeb. Účastí na kurzu nebo konzultaci dáváte vy i případní další účastníci svolení s rozšiřováním své podoby ve smyslu § 85 občanského zákoníku. Svolení je uděleno na dobu neurčitou a je kdykoliv odvolatelné.

7.10 Veškeré informace, včetně informací obsažených v dokumentech, které jsou předmětem kurzů nebo konzultací, nebo informace, které v průběhu kurzu nebo konzultací získáte od nás nebo od lektora, jsou předmětem ochrany obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nejste oprávněni tyto informace jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám a šířit.

7.11 Obsah kurzu nebo konzultace a materiály poskytované v rámci kurzu nebo konzultace jsou chráněny naším autorským právem, případně autorským právem lektora nebo třetích osob. Materiály jsou určeny pouze pro vaši potřebu. Obsah materiálů nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu.

7.12 Při nerespektování autorských práv budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Dále máme za porušení našeho autorského práva právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k vaší spokojenosti.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

9.2 Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

9.3 Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9.4 Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty, kterou jste nám sdělili.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

 

 

.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 17.06 2017