VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu Z ulity umístěného na webovém rozhraní www.zulity.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi podnikatelem

Dominikem Liptákem, se sídlem Výpustky 563/23b, 614 00, Brno - Obřany

IČ: 05304679

není plátcem DPH

zapsaný: v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Brna

adresa pro doručování: Dominik Lipták, Úvoz 525/21, 602 00 Brno

telefonní číslo: +420608813587, + 420603543150

kontaktní e-mail: ven@zulity.cz

 

jako poskytovatelem služeb

a vámi jako odběratelem služeb v postavení podnikatele nebo právnické osoby

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouvou se zavazujeme poskytnout vám službu uvedenou v objednávce a vy se zavazujete zaplatit nám cenu za službu (dále také jen jako „cena“), včetně případných poplatků souvisejících se zvoleným způsobem platby, uvedenou v objednávce.

1.1 Jaké služby poskytujeme?

Poskytujeme služby, jejichž předmětem jsou vzdělávací kurzy (dále také jen jako „služba“ nebo „služby“).

Pokud objednáváte vzdělávací kurz, kterého se budou účastnit jiné osoby (dále jen „účastník“), zavazujete se seznámit takové osoby s těmito obchodními podmínkami. Za dodržování obchodních podmínek účastníky odpovídáte vy.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že jakékoliv informace či podklady předané vám v rámci poskytování služeb vyplývají ze zkušeností a znalostí poskytovatele služeb či osoby vedoucí kurz (dále jen „lektor“), a nemusí se tedy shodovat s názorem jiných odborníků v dané oblasti.

Vzdělávacím kurzem se rozumí individuální vzdělávací kurz a výuka zaměřená na oblast osobního rozvoje, vystupování, oblékání a vzhledu osoby (dále také jen „kurz“).

1.2 K čemu se zavazujeme ?

Smlouvou se zavazujeme umožnit vám (případně vámi přihlášeným účastníkům) účast na kurzu uvedeném ve vaší objednávce, a vy se zavazujete zaplatit nám za tento kurz dohodnutou cenu. Dále se zavazujete dodržovat níže uvedené pokyny týkající se účasti na kurzu a zajistit, že tyto pokyny budou dodržovat i vámi přihlášení účastníci.

1.3 Na co se smlouva vztahuje?

Jako smlouva se zde označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Nemusí se tedy jednat vždy výhradně jen o smlouvu o poskytování služeb.

Tyto obchodní podmínky se vztahují na odběratele, kteří jsou podnikateli a na právnické osoby. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele.

1.4 Čím se řídí náš právní poměr?

Náš právní poměr se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami,
 • Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci služeb;
 • Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují ochranu vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
 • podmínkami a pokyny z naší strany uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany.

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Pokud se vaše sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem.

1.5 Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Toto znění vám bude zasláno z naší strany na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Aktuální znění obchodních podmínek je umístěno rovněž na webovém rozhraní.

 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1 Jak uzavíráme smlouvu?

Na webovém rozhraní je uvedena prezentace jednotlivých služeb včetně stručného popisu obsahu služeb. Ceny služeb včetně veškerých poplatků jsou uvedeny na webovém rozhraní. Prezentace služeb je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

2.2 Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného kurzu a vaše kontaktní údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁM KURZ". Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.3 Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce.

Vaši objednávku nejsme povinni přijmout. Objednávka, která námi nebyla přijata pro nás není závazná.

Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi v souladu s článkem ZMĚNA A ZRUŠENÍ SMLOUVY obchodních podmínek.

2.4 Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Případné slevy z ceny služeb nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služby ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni poskytnout vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že jste nám již uhradili tuto cenu nebo vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

2.5 Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, vaše objednávka a její přijetí z naší strany.

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Jaké způsoby platby přijímáme?

Cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • bezhotovostně před poskytnutím služby on-line platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay;
 • bezhotovostně před poskytnutím služby převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v přijetí objednávky).

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

3.2 Kdy nastane splatnost ceny?

Cena je splatná 5 pracovních dnů od přijetí objednávky dle článku Kdy je tedy smlouva uzavřena?. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

Vezměte na vědomí, že neuhradíte-li cenu služby do doby splatnosti, vaše objednávka se ruší a nejsme povinni vám poskytnout službu.

3.3 V jaké měně můžete platit?

Platba služby je možná v českých korunách (Kč), amerických dolarech (USD) nebo v eurech (EUR).

 

4. ZMĚNA A ZRUŠENÍ SMLOUVY

4.1 Upozorňujeme vás, že na změnu nebo zrušení smlouvy nemáte dle těchto obchodních podmínek ani právních předpisů nárok a provedení uvedených změn je možné pouze po dohodě s námi. V případě vašeho zájmu o zrušení nebo změnu objednávky či přesunutí kurzu na jiný termín nás bezodkladně kontaktujte.

4.2 V případě zrušení objednávky dle čl. 4.1. těchto podmínek z vaší strany si vyhrazujeme právo požadovat úhradu stornopoplatků v následující výši:

Počet pracovních dnů před konáním kurzu nebo konzultace a výše stornopoplatku :

 • 14 dní a více = 50 % ceny služby
 • 7 - 4 dny = 70 % ceny služby
 • 3 a méně dnů = 100 % ceny služby

4.3 Vyhrazujeme si právo provést nezbytně nutné změny v parametrech kurzu uvedených v objednávce, zejména upravit obsahovou náplň kurzu, změnit termín kurzu nebo změnit lektora. Při provedení změn dle předchozí věty zůstane zachována tematická náplň, kvalita i délka poskytované služby. O veškerých změnách vás budeme informovat e-mailem.

4.4 Vyhrazujeme si právo kurz zcela zrušit v případě, že dojde k neočekávané a nepředvídatelné události (náhlé omezení dopravních služeb z důvodu stávky či nepříznivých povětrnostních podmínek, poškození či zničení prostor konání kurzu, onemocnění lektora apod.). Bude-li z důvodu neočekávané a nepředvídatelné události nutné zkrátit dobu trvání kurzu o více než 20 %, máte nárok na vrácení poměrné části ceny.

4.5 Při zrušení kurzu kteroukoliv ze stran vám bude uhrazená cena kurzu (snížená o případné stornopoplatky) nebo její poměrná část vrácena na účet, který nám pro tento účel sdělíte nebo ze kterého jsme platbu přijali, do 14 dnů ode dne zrušení kurzu. Po vzájemné dohodě je možné použít vámi zaplacenou cenu jako zálohu na platbu jiného kurzu.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1 Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Do doby poskytnutí služby jsme oprávněni kdykoliv bez udání důvodu od smlouvy odstoupit. Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu za službu, vrátíme vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu, a to do pěti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.

Zejména jsme oprávněni odstoupit od smlouvy, jste-li v prodlení s úhradou ceny déle než 2 týdny. Zároveň vám v tomto případě máte povinnost zaplatit nám smluvní pokutu ve výši 50 % ceny služby.

5.2 Kdy můžeme odstoupit od smlouvy vy?

Od smlouvy jste oprávněni odstoupit, jsme-li v prodlení s poskytnutím služby déle než 2 týdny od stanoveného termínu poskytnutí služby.

5.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně

 

6. PODMÍNKY ÚČASTI NA KURZU

6.1 Po obdržení úhrady ceny Vás budeme do pěti pracovních dnů kontaktovat za účelem stanovení termínu kurzu, který jste si objednali. Doporučujeme Vám se u nás ohledně volných termínů předem informovat. Stanovené termíny lze změnit pouze po dohodě s námi.

6.2 Kurzy se konají na místech uvedených na webovém rozhraní.

6.3 Účastí na kurzu vyjadřujete souhlas s tím, že budete respektovat pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách či na webovém rozhraní a pokyny lektora, budete se řídit jeho instrukcemi a zdržíte se jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit průběh kurzu.

6.4 Každý účastník kurzu je v průběhu kurzu povinen zejména:

 • dodržovat všechny pokyny lektora;
 • chovat se k lektorovi v souladu s obecně uznávanými pravidly chování;
 • počínat si za všech okolností tak, aby nedošlo ke vzniku škod na majetku či zdraví lektora či třetích osob;
 • dodržovat bezpečnostní a požární předpisy platné pro budovu, v níž se kurz koná;
 • zdržet se používání technických zařízení ke sdílení obsahu kurzu.

6.5 V případě porušení článku 6.4. může být účastníku kurzu odepřeno právo další účasti na kurzu bez nároku na vrácení ceny.

6.6 V průběhu kurzu je bez výslovného souhlasu lektora zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či zvukově obrazové záznamy. Jakékoliv pořízené záznamy je dále zakázáno jakýmkoliv způsobem šířit, zpřístupňovat či jinak poskytovat třetím osobám, a to úplatně i bezplatně.

6.7 Vyhrazujeme si právo pořizovat obrazové, zvukové i audiovizuální záznamy z kurzu, na nichž může být zachycena podoba a projevy účastníků kurzu. Tyto záznamy jsme oprávněni zveřejňovat pro účely propagace, nabízení a poskytování našich služeb. Účastí na kurzu dáváte vy i případní další účastníci svolení s rozšiřováním své podoby ve smyslu § 85 občanského zákoníku. Svolení je uděleno na dobu neurčitou a je kdykoliv odvolatelné.

6.8 Veškeré informace, včetně informací obsažených v dokumentech, které jsou předmětem kurzu, nebo informace, které v průběhu kurzu získáte od nás nebo od lektora, jsou předmětem ochrany obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nejste oprávněni tyto informace jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám a šířit.

6.9 Obsah kurzu a materiály poskytované v rámci kurzu jsou chráněny naším autorským právem, případně autorským právem lektora nebo třetích osob. Materiály jsou určeny pouze pro vaši potřebu. Obsah materiálů nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu.

6.10 Při nerespektování autorských práv budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Dále máme za porušení našeho autorského práva právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí Reklamačním řádem Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k vaší spokojenosti.

 

8. OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ A OBCHODNÍ POLITIKY PRODÁVAJÍCÍHO

8.1 Při sjednávání smlouvy a jejím plnění vám mohou být sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy.

Tímto se zavazujete tyto informace zejména:

 • uchovávat jako důvěrné;
 • neposkytnout je bez našeho souhlasu jiné osobě;
 • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
 • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

9.2 V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

9.3 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty, kterou jste nám sdělili.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 17.06 2017.